Pensioenfondsbesturen worden goed gecontroleerd

01-07-2016

“Ze doen maar, van onze centen”. Dat hoor je vaak als het over pensioenfondsen gaat. Terwijl er weinig instellingen zijn die meer gecontroleerd worden.

Het begint met wetten en regels. De overheid schrijft van alles voor. Die stelt bijvoorbeeld vast dat de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 gaat.
De sociale partners, de werkgevers, vertegenwoordigd door de VOB en de werknemers, FNV en CNV stellen de pensioenregeling vast. Het fonds voert die regeling uit.

Dan komen de externe toezichthouders in beeld, de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het begint er al mee, dat de DNB elke aspirant pensioenbestuurder moet goedkeuren: voldoende kennis, voldoende competenties, voldoende affiniteit. Een pensioenfonds moet maandelijks, per kwartaal en jaarlijks allerlei financiële en andere informatie leveren aan DNB en AFM. En aangeven welke risico’s het fonds van plan is om te lopen. Als die te hoog zijn, kan DNB ingrijpen. En als er te weinig geld in kas is, moet het fonds een herstelplan maken en daarover jaarlijks verantwoording afleggen.

Een laatste externe partij is de zogenaamde Compliance Officer. Die controleert elk jaar of alle betrokkenen bij het fonds zich aan de gedragscode houden. Dat betekent o.a.: integer handelen, geen nevenfuncties bekleden die het fonds schade kunnen berokkenen enz.

Ook zijn er heel wat interne toezichthouders. Natuurlijk kijken de sociale partners mee. Er is regelmatig overleg tussen hen en het fonds. Daarnaast is er de Raad van Toezicht. Drie deskundigen die het fondsbestuur adviseren op allerlei terreinen en goedkeuring moeten geven aan sommige bestuursbesluiten. Last, but not least, is er het Verantwoordingsorgaan, waarin vertegenwoordigers namens werknemers, werkgevers en gepensioneerden zitten. Het bestuur moet verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en advies vragen over een aantal onderwerpen, zoals premiehoogte en indexatie. En het Verantwoordingsorgaan kan ongevraagd advies uitbrengen, waarop het bestuur moet reageren.

Natuurlijk houdt een pensioenfondsbestuur zijn eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur doet zijn best om een zo goed mogelijk pensioen uit te keren. Om de ingelegde gelden zo goed mogelijk te beleggen. En om rekening te houden met ieders belangen. Ondanks de zeer lage rente en het lastige beleggingsklimaat doet ons fonds dat, in vergelijking met veel andere fondsen, nog steeds redelijk goed.

En mocht je desondanks denken dat het anders moet, of ben je het niet eens met beslissingen, dan kun je een vraag stellen, of een klacht indienen. Je krijgt altijd en meestal heel snel een antwoord. Ben je het niet eens met dat antwoord, dan is er ook nog een onafhankelijke klachtencommissie.

Dus: Ja, ze doen van onze centen. Maar ze doen het zo goed en integer mogelijk.

Rob Blei
Secretaris van het Verantwoordingsorgaan

Wat vindt u? 
Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

 

Lex van Zuylen - 1 juli 2016

Ik geloof onmiddellijk dat het bestuur zijn zaken serieus neemt. Toch heb ik nogal wat vraagtekens bij de communicatie van AZL, daar blijkt toch heel veel mis te gaan, aangeleverde mutaties niet verwerkt enz. Dat geeft me een heel ongemakkelijk gevoel; wie zorgt er later voor me als ik zelf niet meer voor mezelf kan opkomen. Controles geven aan dat het nodig is, ICT wordt ook door mensen gemaakt, logische verbanden blijken niet meer te worden gecontroleerd. Ook collega's laten me weten zich zorgen te maken over de vel omissies.

Rob Blei - 8 juli 2016

Vooropgesteld, ik weet redelijk wat over ons pensioenfonds, maar ben geen expert op het gebied van de administratieve afhandeling door AZL. Natuurlijk worden daar fouten gemaakt. Zoals er ook aan de kant van de werkgevers fouten worden gemaakt, of informatie niet of te laat aan het fonds wordt doorgegeven. Alleen weet ik wel zeker dat het niet om structurele problemen gaat. En, zoals ik al schreef, stel een vraag en je krijgt meestal snel antwoord. Ik liep zelf ook ooit tegen een administratieve fout aan, had opeens een heel andere, volkomen onbekende, partner. Even contact met AZL en het was rechtgezet.

AZL - 11 juli 2016

Geachte heer Van Zuylen, uw bovenstaande reactie is besproken in de communicatiecommissie van het POB. Wij vinden het natuurlijk vervelend dat u zich zorgen maakt en zullen persoonlijk contact met u opnemen om uw zorgen te bespreken.