Beleggingsportefeuille staat als een huis?

27 februari 2017

Wij streven er als fonds naar om onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden nu en in de toekomst hun pensioen te kunnen uitbetalen. Dat betekent ook dat we graag willen dat uw opgebouwde pensioen, uw ingegane pensioen of uw premievrije pensioenaanspraken niet minder, maar zelfs meer waard worden. Om dat te bereiken wordt de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen belegd. Elke drie jaar bepaalt het bestuur welke beleggingsportefeuille past bij de verplichtingen van het fonds.

Grote en kleine beslissingen

Een belangrijke rol van de beleggingscommissie is om een beleggingsportefeuille samen te stellen. Dat is in zekere zin te vergelijken met het bouwen van een huis. De architect heeft een tekening gemaakt en je weet precies hoe het huis moet worden. Voordat je het huis gebouwd hebt moet je echter nog heel veel beslissingen nemen. Dat zijn grotere beslissingen, zoals het bepalen van het budget, maar ook kleinere, zoals welke isolatie je wilt gebruiken. Ook de beleggingscommissie moet nog heel veel vragen beantwoorden, voordat de beleggingsportefeuille klaar is. Om de commissie te helpen heeft het bestuur in 2016 opnieuw haar “beleggingsovertuigingen” vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten die het pensioenfonds hanteert bij het bouwen van het huis, de beleggingsportefeuille. Het document “beleggingsovertuigingen” POB is een bijlage bij het beleggingsplan 2017 en wordt op een later moment op deze website gepubliceerd.

Belangrijke overtuigingen zijn dat ons fonds:

  • een lange beleggingshorizon heeft maar oog heeft voor de korte termijn risico’s
  • alleen risico wil lopen als hier ook een verwacht rendement tegenover staat
  • kostenbewust wil beleggen
  • invulling geeft aan duurzaam beleggen
  • ernaar streeft dat beleggingen begrijpelijk en transparant zijn
  • streeft naar eenvoud en pragmatisme

De herziening van de “beleggingsovertuigingen” heeft impact op onze beleggingsportefeuille. We willen een eenvoudigere beleggingsportefeuille die goedkoper is in het in het onderhoud maar wel het rendement behaalt wat we zoeken. Dat komt uw pensioen ten goede!


Walther Schapendonk
Secretaris Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

--------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over beleggen bij het POB?

Wilt u meer weten? Bekijk de informatie over:  
-beleggingen

-jaarverslagen
-ABTN
--------------------------------------------------------------------------------------

Wat vindt u? 
Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

D. Gijsbertse
Kunnen wij als deelnemer zien in welke beleggingsportefeuille u ons geld belegd?

Walther Schapendonk
Het is niet mogelijk om in zeer groot detail de beleggingsportefeuille in te zien. In de verschillende documenten op de website, het jaarverslag en de ABTN bijvoorbeeld, staat op hoofdlijnen weergegeven waarin POB belegd.
H.E. van Es-Sotthewes
Ondanks het feit dat ik i.v.m. mijn arbeids verleden bij Bibliotheek Buytenwegh in Zoetermeer maar recht heb op een klein pensioen ben ik heel blij met deze aanvulling op de rest van mijn inkomen. Ik weet niet of u dit onder feedback verstaat maar het is ook wel eens fijn dit te zeggen!

Walther Schapendonk
Namens het bestuur van POB, dank
Theo Meijerink
Sinds een tiental jaren volg ik dagelijks de ontwikkelingen m.b.t. draadloze telecomindustrie. Ik volg mondiaal de wetenschappelijke rapporten, de waarschuwingen van diverse wetenschappelijke onderzoekers en medische professoren, de berichten van mensen die hypersensitief zijn voor alle soorten laag- en hoogfrequente elektromagnetische straling. Ik ken diverse mensen die hieraan lijden. Hiertegen zijn maar weinig bescherming mogelijk, wel privé; maar niet in de openbare ruimte. Ondertussen besef ik dat er risicovolle effecten m.b.t. gezondheid van mens, dier en flora het gevolg zijn, soms op korte termijn, zeker op langere termijn. Het lijkt erop dat de rendementen op investeringen in die sector, bv.door Rabo, redelijk aantrekkelijk zijn. Het beleid van de regering en daarmee samenhangende instellingen is zodanig dat deze sector de twijfel over de veiligheid volkomen ontkent, soms in zeer kleine lettertjes enige zwakke waarschuwingen van risico’s enigszins verwoordt. Deze technologie is zonder onderzoek naar de effecten op de mens ingevoerd. Deze onzorgvuldige invoering was ook het geval mb.t. de gaswinning in Groningen, de asbest, het roken van tabak. Een toekomstig onderzoek door de Onderzoeksraad voor veiligheid zal naar analogie van het onderzoek naar de gaswinning naar mijn vaste overtuiging tot hetzelfde resultaat leiden als in Groningen. Het investeren in die sector raad ik dus ten volle af, zeker op langere termijn en in grote omvang. Er wordt heel veel achtergehouden ten gunste van een grote internationale sector. Een voorbeeld geef ik u: http://www.naturalnews.com/2017-03-03-california-government-buried-the-truth-about-cell-phone-radiation-causing-brain-cancer-full-text-secret-document-emfs-penetrate-deeper-into-a-childs-brain.html

Walther Schapendonk
POB heeft een uitsluitingsbeleid. Dit uitsluitingsbeleid staat in 2017 weer op de agenda. Wij nemen uw opmerking mee in deze discussie.
Max van Leeuwen
Prachtig dat het fonds duurzaam wil beleggen. Houdt het zich ook verre van het investeren in kernwapens zoals het ABP nog steeds schijnt te doen?

Walther Schapendonk
POB sluit bedrijven die controversieel wapens fabriceren uit. Onze portefeuille wordt dus uitgeplozen op dit soort producenten. Ondanks alle efforts is het echter nooit uitgesloten dat er een producent van clustermunitie dan wel kernwapens doorglipt. We doen echter ons best om dit te voorkomen.
P.A. de Lagh
Duidelijk!

Walther Schapendonk
Dank voor uw reactie