Nederland heeft het beste pensioenstelsel

November 2018

Uit de jaarlijkse Global Pension Index blijkt dat het Nederlandse pensioenstelsel na 7 jaar weer op nummer 1 staat. Dat is toch wel hét pensioennieuws van de maand oktober. Het beste pensioenstelsel van meer dan 30 landen wereldwijd, iets waarop we trots mogen zijn. Toch?

Wat betekent deze nummer 1-positie nou precies? Het zegt in ieder geval iets over de toekomstbestendigheid en toereikendheid van het pensioen.
Ook zegt het iets over de integriteit van het stelsel en enkele economische factoren. Denk daarbij aan de arbeidsparticipatie van ouderen, de gestegen pensioenleeftijd naar 66 jaar en de verhouding van het pensioen ten opzichte van het eerdere salaris.

Maar als wij zo’n goed pensioenstelsel hebben, waar komt dan het negatieve beeld vandaan over onze pensioenen? Volgens mij komt dat doordat het stelsel niet meer van deze tijd is en daarom op de schop moet.

Wat denkt u?

Laat het ons weten

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

Reactie 1: 
Ik ben van mening dat het huidige stelsel goed is. Solidariteit is een groot goed en daar is dit stelsel opgebouwd. De jongeren van nu dienen ook solidair te zijn en hun verantwoordelijkheid te nemen. Samen sterk. Persoonlijk heb ik geen vertrouwen in de overheid. Dat wordt steeds weer bevestigd m.b.t. allerlei onderwerpen. Verandering pensioen betekent lagere pensioenen bij deze overheid. Kabinet Lubbers heeft behoorlijk uit de pensioenpot gegeten en nu hebben we daar last van. Het gespaarde pensioen is van de werknemers en niet van de overheid. De overheid wil aan de pensioenknoppen gaan draaien. En ik ben bang dat ze de AOW ook inkomensafhankelijk gaan maken. Laat de overheid eerst zorgen dat ze voor een langere termijn het vertrouwen van hun ingezeten terug zien te krijgen. Als er weer een krantje-berichtje komt met een poll dat we zo'n goed stelsel hebben... het beste van de wereld!!! Waarom dan veranderen? Nog wat... indexeren van pensioenen wanneer was de laatste keer. Hoeveel hebben de gepensioneerden al ingeleverd de laatste 10 jaar? Wanneer houdt het op? Ik heb geen vertrouwen in het veranderen van het pensioenstelsel en ook niet in de overheid. Dat zijn hele grote zorgen waar vele Nederlanders mee te maken hebben. Mw. Teunissen ik hoop dat u uw gezonde verstand gebruikt en op komt voor de gepensioneerden. Zorg er voor dat de pensioenen waardevast blijven zodat de gepensioneerden van een goede welverdiende oude dag kunnen genieten zolang hun gezondheid het toe laat. 

Margreet Teunissen:
Zo te horen is aan u geen stelseldiscussie besteed. Ik ben het met u eens dat een solidair systeem voor pensioenen, zeker waar het om collectieve risico’s en beleggingen gaat, behouden zou moeten blijven. Maar een wettelijke opdracht is voor ons als bestuur, om bij beslissingen een evenwichtige afweging te maken voor alle deelnemers. Zodat niemand benadeeld wordt ten opzichte van een ander. Bij de doorsneepremie die nu voor pensioenfondsen gehanteerd wordt is die evenwichtigheid er niet vanzelf, met name omdat de arbeidsmarkt zo veranderd is. Het zou goed zijn als daar een oplossing voor gevonden kan worden, dat zou een belangrijke stap zijn, zeker voor het draagvlak onder de jongere generatie(s). Voor wat betreft het POB hebben wij gelukkig dit jaar al een beetje kunnen indexeren en dat zullen wij naar verwachting volgend jaar weer gaan doen.

Reactie 2: 
Graag uitleg waarom het huidige stelsel niet meer bij de tijd is. Wat zijn de tekortkomingen?

Margreet Teunissen:
Bij reactie 1 hierboven is al een kritisch punt genoemd. De arbeidsmarkt is enorm veranderd. Medewerkers werken geen 40 jaar onafgebroken bij eenzelfde werkgever en gaan ook niet meer automatisch elk jaar meer verdienen. Bij de doorsneepremie betekent dit dat jonge werknemers en deelnemers naar verhouding te veel betalen, dat wil zeggen mee betalen aan het pensioen van de ouderen en ouderen op hun beurt te weinig (zij hebben in hun jonge jaren te veel betaald in feite). Dat wordt dus “recht’ getrokken als je 40 jaar pensioen betaalt. Nu dat niet meer zo is, er veel meer werkgevers zijn, soms perioden zonder dienstverband, gaat dat “rechttrekken” niet meer op. Naast de arbeidsmarkt verandering speelt ook mee dat het aantal jongeren ten opzichte van ouderen, dus demografisch, veranderd is, sinds de invoering van het huidige stelsel. Mede daardoor zijn de premies steeds hoger geworden. Om het stelsel betaalbaar te houden voor toekomstige generaties en het vertrouwen in pensioenfondsen, het überhaupt willen betalen daarvoor, te bewerkstelligen, zullen er wel veranderingen moeten komen. Maar liefst natuurlijk met behoud van het goede en solidaire, waardoor ons stelsel juist zo hoog staat aangeschreven.

Reactie 3: 
Een deel van de wrevel zit in het feit dat een behoorlijk deel van de pensioendeelnemers geen 40 jaar diensttijd volmaakt. Hoe groot dat gedeelte is weten jullie beter dan ik. En pas op het laatst in de opbouw, dus vlak voor de pensionering, stijgt het pensioen richting gewenst resultaat. De mensen die geen 40 jaar vol maken maar wel hun hele productieve leven betalen vinden dat onrechtvaardig.

Margreet Teunissen:
Dat klopt inderdaad en daardoor is het vertrouwen in pensioenen niet groot. De vraag is of een stelsel verandering daar verbetering in brengt. Maar een oplossing voor de zgn. doorsneepremie (zie hierboven) zou er denk ik wel moeten komen.

Reactie 4: 
Als het om de sociaal-economische positie gaat van werknemers en gepensioneerden was alles vroeger beter dan nu. Als ons pensioenstelsel niet van deze tijd is dan is dat een aanbeveling.

Margreet Teunissen:
Een aanbeveling voor wat precies? Voor een aanpassing van het stelsel? Terug naar toen? Ooit was er een waardevast pensioen, zelfs een eindloon regeling met vaste indexatie. Inmiddels een middenloonregeling, met voorwaardelijke indexatie. Geen premievrije perioden meer.

Maar tijden veranderen en daarmee veranderen mensen, omstandigheden en pensioenen ook mee. Met name de financiële crisis heeft ons weer met beide benen op de grond gezet. Nu wordt er kritischer gekeken naar alle partijen, ook naar besturen van pensioenfondsen, of zij wel doen wat ze moeten doen. Of het wel in het belang van deelnemers is. En dat wordt bijna voortdurend getoetst. 

Reactie 5: 
Voor sommige groepen werknemers en zelfstandigen moet het pensioenfonds met de tijd meegaan. Maar als er een keuze is, komt er dan geen wildgroei aan pensioenfondsaanbieders en komt er dan ook een controlesysteem zoals er nu is? Komen de huidige pensioenfondsen dan niet in gevaar omdat ze dan misschien te weinig deelnemers hebben? 

Margreet Teunissen:
Pensioenfondsen zijn aan zoveel regels gebonden dat niet zomaar wildgroei zal ontstaan. Zeker sociale partners hechten sterk aan een gereguleerd systeem. Complete vrijheid in keuzes zijn in niemands voordeel. Daarom wordt er nu aan beperkte keuzevrijheid gedacht, of in verschillen tussen generaties. Het idee dat als je jong bent, je nog meer risico zou kunnen lopen met premie en dus wat actiever zou kunnen (laten) belegen dan als je ouder bent en meer zekerheid wilt. En dat geldt dan vooral voor mensen die zich er nog echt in willen verdiepen. Dat aantal zal altijd beperkt blijven tot een kleine groep denk ik. Maar ik hoop, en daar ziet het wel naar uit, dat er altijd sprake zal blijven van collectieve risicodeling en – beleggings-mogelijkheden. Dat is toch de basis van ons unieke solidaire pensioensysteem.

Reactie 6: 
Waarom denken we er zo negatief over?? Dat weten de mensen van het pensioenfonds ook wel. We zijn eenmaal dol op mensen die op t.v. komen vertellen dat het slecht gaat. Dat vinden we gewoon lekker. Belasting betalen beschouwen we soms ook een legale diefstal georganiseerd door de overheid. Mensen die van mening zijn dat het goed gaat krijgen weinig gelegenheid dat te melden.

Margreet Teunissen:
Emoties zijn niet altijd gebaseerd op feiten. En daar hebben we als pensioenfonds, zelfs als hele stelsel, last van. Een tv programma met negatieve berichtgeving, doet weer veel stof opwaaien. Daar lijden natuurlijk de goede partijen onder, maar dat is de werkelijkheid waar we mee moeten omgaan. Voor ons als bestuur is het belangrijk om steeds de deelnemer voorop te stellen en bij elke beslissing ons af te vragen of de deelnemer daarbij gebaat is. En natuurlijk, 100% zekerheid over een pensioenresultaat over 30 jaar is niet te geven. We weten ook niet wat de inflatie gaat doen, hoe het leven van mensen zal veranderen, enzovoort. We moeten en willen wel onze uiterste best doen om zo kostenbewust mogelijk te werken aan een zo goed mogelijk pensioen. En daarbij zijn we er wel trots op dat in Nederland pensioenen behoorlijk goed geregeld zijn, er veel controle is dat pensioengeld goed beheerd wordt en zetten we voor ons voor onze deelnemers, zoals u dus, in, een goed resultaat te behalen.

Reactie 7: 
De AOW leeftijd loopt niet parallel met de pensioenuitkering. Volgend jaar juli wordt mijn eerste AOW uitgekeerd met 66 jaar en 4 maanden. Maar mijn pensioen gaat pas in als ik 67 jaar word. Dus 8 Ik moet 8 maanden wachten op mijn pensioen terwijl ik 29 jaar bij de Openbare Bibliotheek gewerkt heb. Ik vind dit heel vreemd als ik nu lees dat ons pensioenstelsel op nr. 1 staat!

Margreet Teunissen:
Wij kennen een flexibele pensioenleeftijd, dat betekent dat u al eerder met pensioen kunt. Dat geldt niet voor de AOW, maar daar gaat het pensioenfonds en het stelsel niet over.  U kunt hiervoor contact opnemen met uw pensioenadministratie, die kunnen voor u berekenen wat dit voor u betekent. 

Reactie 8: 
Ik ben er niet van overtuigd dat ons stelsel niet meer van deze tijd is. Iedereen kan elkaar wel na papagaaien, maar daarom is het nog niet waar. Wie gaat er nu een stelsel verbouwen dat als nr 1 in de wereld wordt gezien. De achtergrond van het gezeur wijt ik veel meer aan de bankencrisis en de hypotheekcrisis. En omdat dd financiële bollebozen van de centrale banken meer zekerheden wilden inbouwen in het financiële stdlsel wordt dan een andere rekenrente opgelegd die er toe heeft geleid dat de gepensioneerden de afgelopen 10 jaar er een verwaarloosbare cent hebbe bimgekregen. Nu de banken weer op de oude voet verdergaan, alle nieuwe regelgeving ten spijt, blijven wij in dit land maar menen dat er een drastische verbouwing van ons stelsel moeten komen. Nee, ik deel de stelling van de voorzitter niet. Natuurlijk zijn er gelet op de ontwikkelingen in de populatie misschien aanpassingen noodzakelijk. Maar laat maar eens zien hoe de toekomstige verplichtingen worden ingeschat. Let op, ingeschat. Als je een pessimist ben kijk je er anders tegenaan als een optimist. Mijn ervaring is dat financiële mensen erg houden van dubbele zekerheden en actuarissen van driedubbele zekerheid. Kortom, we laten ons toch niet gek maken.

Margreet Teunissen:
Ik denk dat u zich in veel van mijn eerder gegeven antwoorden kunt vinden. We hebben een prachtig pensioenstelsel, maar we moeten wel mee veranderen om dat ook zo te houden.