Wat doet het verantwoordingsorgaan van uw pensioenfonds?

November 2019

Het verantwoordingsorgaan van POB bestaat uit zes leden en vertegenwoordigt de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Het bestuur legt jaarlijks over een aantal zaken verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

U moet dan denken aan zaken als:

  • Jaarrekening/jaarverslag;
  • Beleid ten aanzien van premieheffing/toeslagverlening;
  • Liquidatie/fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  • Vaststellen of wijzigen van een beleid op het gebied van communicatie en voorlichting.

De rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan (VO) zijn vastgelegd in het Reglement VO.

Naast het uitvoeren van deze taken stelt het VO jaarlijks een aantal speerpunten op waarmee we aangeven welke punten we dat jaar extra aandacht zullen geven.

Voor dit jaar waren de speerpunten:

IORPII

IORP is de Europese regelgeving waar pensioenfondsen hun eigen regels op moeten aanpassen. Daarbij moet u denken aan zaken als invulling van sleutelfuncties in het fonds, invoeren van regels rondom risicobeoordeling en meldingsplicht bij het uitbesteden van collectieve waardeoverdracht.

Toekomst pensioenfonds

Daarbij speelt de nieuwe cao en de eventuele gevolgen daarvan voor ons pensioenfonds.

Beleggingsbeleid

Hierbij spelen voor ons zaken als kostenbeheersing  en het maatschappelijk verantwoord beleggen. Het fonds is hier volop mee bezig. Het bestuur bereidt een nota voor waarover het VO zich begin volgend jaar over zal buigen.

Ieder lid van het VO heeft als extra taak het volgen/extra aandacht geven van een van deze speerpunten. Tijdens de novembervergadering van het VO willen we onze werkwijze met elkaar gaan evalueren en eventueel bijstellen.

In een volgend blog wil ik u hierover nader informeren.

Douwe van der Bijl
Voorzitter verantwoordingsorgaan

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.