Nieuws

Wat verandert er aan uw pensioen in 2020?

We hebben goed nieuws en minder goed nieuws over uw pensioen. Het bestuur van het fonds heeft in december moeten besluiten het opbouwpercentage voor uw pensioen voor 2020 te verlagen van 1,738% naar 1,4% . Omdat onze dekkingsgraad dat toelaat, kunnen we de opgebouwde pensioenen wél verhogen met 1,1%.

De belangrijkste cijfers voor 2020

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers voor 2020.

  2019 2020
Verhoging (indexatieHet jaarlijks verhogen van de (opgebouwde) pensioenen.) 1,3% 1,1%
Franchise Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-pensioen van de overheid. Daar wordt nu al rekening mee gehouden. Daarom bouwt u over een deel van uw inkomen bij ons geen pensioen op. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. € 14.769 € 15.178
Maximaal pensioengevend salaris € 107.593 € 110.111
Opbouwpercentage Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. 1,738% 1,4%
Pensioenpremie 19,7% 19,7%
Uw bijdrage (% van de pensioengrondslagHet deel van uw jaargrondslag waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevende jaarsalaris - franchise.) 7,48% 7,63%
Pensioenleeftijd* 67 67
Afkoopgrens klein pensioen € 484,09 € 497,27

* De pensioenleeftijd zoals vermeld in het pensioenreglement is 67 jaar, maar wij gaan ervanuit dat u uw pensioen gelijktijdig wil laten ingaan met uw AOW. Op dat moment eindigt ook uw dienstverband.

Wij verlagen het opbouwpercentage naar 1,4% voor 2020

De werkgeversorganisatie VOB en de vakbonden (de sociale partners) spreken voor de uitvoering van de pensioenregeling een premie af. Die premie betaalt u gedeeltelijk zelf, het andere deel betaalt uw werkgever. In 2019 is gebleken, dat de afgesproken premie niet meer toereikend is om de pensioenopbouw van 1,738% per jaar in 2020 toe te kennen. De afgelopen periode hebben de sociale partners en het POB overlegd over mogelijke maatregelen om de pensioenregeling betaalbaar te houden. Zij werden het daarover niet eens. Na overleg over álle mogelijke maatregelen heeft het bestuur besloten dat het verlagen van het opbouwpercentage de meest evenwichtige oplossing is. De premie die u en uw werkgever betalen, is immers bedoeld om de nieuwe pensioenopbouw te betalen.

Wat betekent dit voor uw partnerpensioen?

Het op te bouwen partnerpensioen wordt voor 2020 verlaagd naar evenredigheid. In 2020 gaat het POB opnieuw in overleg met de sociale partners met als doel overeenstemming te bereiken over de pensioenregeling en de premie naar de toekomst toe.  

Wij verhogen uw opgebouwde pensioen met 1,1%

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Onze financiële situatie is in 2019 iets verslechterd ten opzichte van 2018, maar nog steeds goed genoeg om uw opgebouwde pensioen te kunnen verhogen met 1,1%. Dat betekent dat we uw opgebouwde pensioen voor een deel kunnen laten meestijgen met de stijging van de prijzen in 2019. Bent u gepensioneerd? Dan wordt uw verhoogde pensioen voor het eerst uitbetaald in februari 2020. Daar zit dan ook de nabetaling over januari 2020 bij. 

Wat betekent dit voor u?

  • Uw opgebouwde pensioen wordt per 1 januari 2020 verhoogd met 1,1%.
  • U bouwt in 2020 minder pensioen op. Een voorbeeldberekening vindt u hieronder. Om goed te kunnen vergelijken, is alleen het opbouwpercentage aangepast in de berekening. 
  2019 2020
pensioengevend jaarsalaris € 35.000 € 35.000
franchise € 14.769 € 14.769
pensioengrondslag € 20.231 € 20.231
opbouwpercentage 1,738% 1,4%
jaarlijkse pensioenopbouw € 20.231 * 1,738% = € 351,61 € 20.231* 1,4% = € 283,24

In het voorbeeld leidt het verlaagde opbouwpercentage tot een verminderde pensioenopbouw van ongeveer € 68 bruto per jaar. Als we ook de gewijzigde franchise meenemen, is de vermindering ongeveer € 74  bruto per jaar. 

Opgebouwde pensioen omhoog, opbouwpercentage omlaag. Hoe kan dat?

Het klinkt heel tegenstrijdig dat we enerzijds uw opgebouwde pensioen verhogen en anderzijds uw opbouwpercentage moeten verlagen. Dat leggen we graag aan u uit.

  • Een verhoging van pensioenen betalen kan alleen als we daarvoor genoeg geld hebben. Dat is deels afhankelijk van het rendement op onze beleggingen. Het besluit om uw opgebouwde pensioen te verhogen, is gebaseerd op het rendement dat we in 2019 hebben behaald op onze beleggingen. Dat vertaalt zich in een dekkingsgraad die hoog genoeg is om een verhoging te kunnen betalen. Natuurlijk zijn er nog meer factoren van invloed, maar dit is de belangrijkste. 
  • De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) besluiten over de pensioenpremie die wij jaarlijks ontvangen. De pensioenpremie is voor 2020 vastgesteld op 19,7% van de totale salarissom, net als in 2019. Uit dat bedrag betalen we uw pensioenopbouw. De wetgever verplicht ons daarbij om kostendekkend te zijn. Helaas is de pensioenpremie die we ontvangen niet toereikend om de pensioenopbouw waar we naar streven (1,738%) te kunnen toekennen.
  • Een belangrijke oorzaak waarom de premie niet voldoende is om de maximale pensioenopbouw te kunnen toekennen, is de aanhoudend lage rente. Daardoor moeten we meer geld beschikbaar houden om op de lange termijn de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen.

Hoe ziet de toekomst er uit?

De verlaging van het opbouwpercentage geldt in principe alleen voor 2020. Het POB gaat in 2020 opnieuw in overleg met de sociale partners om een plan te maken voor de toekomst. Daarbij moeten we in elk geval ook rekening houden met nieuwe wettelijke voorschriften, zoals het pensioenakkoord. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de komende wijzigingen.

Waar vindt u meer informatie?

  • Zodra het nieuwe opbouwpercentage is ingevoerd in de administratie, kunt u in Mijn Pensioencijfer s zien welke gevolgen deze verlaging heeft voor uw toekomstig te bereiken pensioen. We verwachten dat dat aan het einde van het eerste kwartaal is afgerond.
  • Dat ziet u daarna ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl en uiteraard op het Uniform Pensioenoverzicht over 2020. Dit laatste ontvangt u pas in 2021.
  • Het nieuwe opbouwpercentage moet ook worden ingevoerd in de pensioenplanner. Wij informeren u via de website en per e-mail over de voortgang daarvan, maar naar verwachting is ook dit in het eerste kwartaal van 2020 is afgerond.

Hebt u vragen?

Wij realiseren ons dat deze dubbele boodschap tegenstrijdig lijkt. Wellicht heeft u daar nog vragen over. U kunt altijd contact met ons opnemen.