Actuele cijfers

Financieel crisisplan

Wat doet ons fonds als er een crisis is en dit effect kan hebben op de pensioenen? Bijvoorbeeld als de financiële positie plotseling verslechtert? Dit staat in het financieel crisisplan. Elk pensioenfonds is verplicht om zo’n crisisplan op te stellen. Het is een leidraad voor het bestuur voor het geval zich een crisis voordoet.

Waarom een crisisplan?

Toezichthouder De Nederlandsche Bank vindt dat tijdens de kredietcrisis in 2008 veel pensioenfondsen onvoldoende waren voorbereid. Daarom moeten pensioenfondsen nu al nadenken over maatregelen die ze kunnen nemen als zich een zelfde situatie voordoet. Dan kan het bestuur sneller reageren op de ontwikkelingen.

Deze maatregelen zijn opgenomen in de zogeheten ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota). Dat is een nota die de actuaris opstelt voor het pensioenfonds over het bestuursbeleid, de organisatiestructuur, de interne controle en de uitbestede werkzaamheden.

Wat staat in een crisisplan?

In een crisisplan staat onder meer:

 • wanneer sprake is van een crisissituatie bij het fonds
 • welke maatregelen het pensioenfonds kan nemen
 • wat het financiële effect is van deze maatregelen
 • hoe het pensioenfonds rekening houdt met alle belanghebbenden
 • hoe het pensioenfonds met alle belanghebbenden communiceert
 • wat er gebeurt als de crisis weer voorbij is

Wanneer is er sprake van een crisis?

Ons pensioenfonds vindt dat onze doelstelling in gevaar komt als de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste grens ligt. De dekkingsgraad is een graadmeter voor hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Het percentage van de dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichtingen. Als de dekkingsgraad daalt tot onder de minimaal vereiste grens is er sprake van een dekkingstekort. Het pensioenfonds heeft dan minder geld aan vermogen dan dat het nu en in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren.

Welke maatregelen neemt het POB dan?

Om een crisissituatie te verbeteren, kan het pensioenfonds maatregelen nemen. Deze mogelijke maatregelen worden in het crisisplan genoemd:

 • de premies verhogen
 • de verhoging van de pensioenen uitstellen
 • de pensioenopbouw in een bepaald jaar verlagen
 • de pensioenregeling versoberen
 • het beleggingsbeleid aanpassen
 • in het uiterste geval de pensioenen verlagen

Wat als de crisis voorbij is?

Als de financiële positie hersteld is van de crisis, worden de maatregelen stukje bij beetje weer ongedaan gemaakt. Als eerste worden de verlagingen gecompenseerd. Dat kan alleen als de verlaging niet langer dan vijf jaar geleden is doorgevoerd. Als de financiële positie dan nog steeds goed is, kunnen de pensioenen weer verhoogd worden.