Onze organisatie

Controle

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen. Ook geeft de certificerend actuaris een verklaring die ons fonds publiceert in de jaarrekening.
De certificerend actuaris van ons fonds is een medewerker van Towers Watson Netherlands B.V. te Amstelveen.

Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.
De accountant van ons fonds is een medewerker van KPMG Accountants N.V. te Utrecht. 

Compliance officer

De compliance officer adviseert het bestuur op het gebied van compliance en (nieuwe) wet en regelgeving. De compliance officer verzorgt compliance rapportages en een jaarlijks compliance verslag van de werkzaamheden en bevindingen.

Ook checkt hij of het bestuur de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé. Alle betrokken medewerkers van het pensioenfonds moeten de gedragscode ondertekenen en zich aan deze regels houden.

De compliance officer van ons fonds is Partner in Compliance B.V. te Amsterdam.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan kan ook ongevraagd advies geven aan het bestuur.

Samenstelling

Foto

Naam

Namens

 

Vacature

Werkgevers
Jannet Wiersma Werkgevers

Douwe van der Bijl

Douwe van der Bijl

Werknemers, voorzitter

Annette den Draak

Annet den Draak

Werknemers

Els Verhagen

Els Verhagen

Pensioengerechtigden
Pravin Ori

Pravin Ori

Werknemers, secretaris

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

POB_BESTUUR.jpg      usemap=      usemap=      usemap=      usemap=