Onze organisatie

Toezicht

Ons pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende partijen.

1. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de deskundigheid van onze bestuursleden
  • het vereist vermogen
  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • de pensioenreglementen
  • hoe het fonds omgaat met waardeoverdrachten

2. Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

3. Raad van Toezicht

Intern toezicht is onderdeel van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Ons fonds heeft hiervoor een Raad van Toezicht in het leven geroepen. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ons fonds. Denk bijvoorbeeld aan het toezien op evenwichtige belangenbehartiging, het goedkeuren van het jaarverslag en het beloningsbeleid.

Samenstelling

Foto

Naam

Functie

 

Paulien Siegman     Voorzitter
Ernst Hagen

Lid

Falco Valkenburg

Lid

De bevindingen van de Raad van Toezicht staan in het jaarverslag.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

  usemap=      usemap=      usemap=      usemap=