Verlaagd opbouwpercentage voor 2021

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Waarom is het opbouwpercentage verlaagd?

  De premie zoals die is afgesproken door de werkgeversorganisatie VOB, de vakbond en het fonds is niet toereikend om de pensioenregeling binnen de huidige kaders uit te voeren. Omdat de pensioenpremie zoals u en uw werkgever die samen betalen, bedoeld is voor de financiering van uw pensioenopbouw voor de toekomst, is het verlagen van het opbouwpercentage van 1,738% naar 1,4% voor 2021 de meest evenwichtige oplossing, net als in 2020.

 • Wordt mijn opgebouwde pensioen ook verlaagd?

  Nee. Het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd, blijft gelijk. De verlaging gaat over uw pensioenopbouw in 2020 en 2021. 

 • Blijft het opbouwpercentage na 2021 ook 1,4%?

  We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen wat er in 2022 met het opbouwpercentage gaat gebeuren. In 2021 gaat het POB opnieuw in overleg met de sociale partners om tot overeenstemming te komen over de pensioenregeling en de premie naar de toekomst toe. De intentie is om het opbouwpercentage te verhogen na 2021. Of dat kan, is afhankelijk van veel factoren. De rentestand, maar ook nieuwe wettelijke wijzigingen zoals het pensioenstelsel spelen daarbij een rol.

 • Waar kan ik zien welke gevolgen de verlaging van het opbouwpercentage voor mijn pensioenopbouw heeft?

  Zodra het nieuwe opbouwpercentage is ingevoerd in de administratie, kunt u in Mijn Pensioencijfers zien welke gevolgen deze verlaging heeft voor uw toekomstig pensioen. Dat ziet u daarna ook op Mijn Pensioenoverzicht. Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) over 2021 geeft ook inzicht, maar dit ontvangt u pas in 2022.

 • Kan ik extra bijsparen om straks een hoger pensioen te krijgen?

  De pensioenregeling van het POB biedt geen mogelijkheden om extra bij te sparen. Natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om individueel bij te sparen, bijvoorbeeld via sparen of beleggen. Het is verstandig hiervoor een financieel adviseur te raadplegen.

   

 • Wat betekent deze verlaging voor de opbouw van het partnerpensioen?

  De verlaging van het opbouwpercentage van uw ouderdomspensioen heeft ook gevolgen voor de opbouw van eventueel partnerpensioen.

    2021
   Pensioengevend jaarsalaris  € 35.000
   Franchise  € 15.583
   Pensioengrondslag  € 19.417
   Opbouwpercentage  0,98%
   Jaarlijkse opbouw partnerpensioen   € 19.417 * 0,98% = € 190

   

 • Hoe kan het dat de pensioenpremie niet toereikend is?

  De belangrijkste reden daarvoor is de lage rente. Daardoor moet het pensioenfonds meer geld in kas hebben om de pensioenopbouw te kunnen toekennen. Als de financiële positie van het POB verslechtert, is dat in het nadeel van iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij het fonds.

   

 • Zijn er ook andere mogelijke oplossingen aangedragen in het overleg tussen de sociale partners en het pensioenfonds?

  Ja. Een van de andere mogelijke oplossingen was het verhogen van de premie. Dat voelen zowel de werkgever als de werknemers in hun portemonnee. Zeker voor de werkgevers, die zo’n driekwart van de premie betalen, is dat in deze financieel toch al moeilijke tijden een zware last.

 • Schendt het pensioenfonds met dit besluit geen eerder gemaakte afspraken?

  Nee. Het pensioenfonds mag geen besluiten nemen over de inhoud van de regeling of de hoogte van de pensioenpremie. Het fonds mag wel en moet zelfs besluiten hoe hoog de opbouw in het jaar kan zijn, omdat het fonds wettelijk verplicht is ervoor te zorgen dat de pensioenopbouw wordt betaald uit de pensioenpremie die het fonds ontvangt. Daarbij wordt meegenomen dat er ook in de toekomst voldoende geld aanwezig moet zijn.

 • Het fonds heeft altijd een relatief goede dekkingsgraad gehad ondanks dalende rentepercentages. Waarom is dan nu een dergelijke drastische ingreep nodig?

  Afgelopen jaar is gebleken dat de premie die het fonds jaarlijks ontvangt niet genoeg is om de nieuwe pensioenopbouw te betalen. De belangrijkste reden daarvoor is de lage rente. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de reeds eerder opgebouwde pensioenen in de toekomst kunnen worden uitbetaald. Als we niet zouden ingrijpen, dan zou de nieuwe pensioenopbouw te goedkoop worden ingekocht. Dat lijkt prettig, vooral voor de deelnemers, maar gaat dan ten koste van de dekkingsgraad en dus van de opgebouwde pensioenen.

 • Wat is het verschil tussen korten op de pensioenen en/of pensioenopbouw en het verlagen van het opbouwpercentage?

  Een pensioenfonds kan moeten korten op pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenen als de dekkingsgraad onder een kritische grens zit. De dekkingsgraad geeft weer in hoeverre bestaande pensioenen in de toekomst uitbetaald kunnen worden. Korten op pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenen is dus ingrijpen in eerder opgebouwde aanspraken. Het verlagen van het opbouwpercentage is een ingreep naar de toekomst toe, waarbij u minder nieuwe pensioenaanspraken opbouwt. Dit heeft geen invloed op het pensioen dat u al hebt opgebouwd.

  Bij ons fonds zitten we dit jaar in de vreemde situatie dat we het opbouwpercentage moeten verlagen, terwijl we de opgebouwde pensioenen wel kunnen verhogen. 

 • Hoe evenwichtig is deze oplossing?

  De pensioenpremie die het fonds ontvangt, is bedoeld om nieuwe pensioenopbouw te betalen. De doelgroep werknemers bouwt nog pensioen op. Oud-werknemers en pensioengerechtigden bouwen geen pensioen meer op bij het POB en een verlaagd opbouwpercentage raakt hen niet. Als de opbouw niet verlaagd zou zijn, dan zou dat leiden tot een daling van de dekkingsgraad, die effecten heeft voor zowel de werknemers als oud-werknemers en gepensioneerden.

 • Is dit een oplossing die voor de werkgevers financieel voordeel oplevert?

  Nee. Het totale premiepercentage blijft 19,7% en de verdeling werkgever-werknemer blijft gelijk. De financiële last voor de werkgever daalt dus niet.

 • Wanneer zijn de wijzigingen doorgevoerd in Mijn Pensioencijfers?

  Het nieuwe opbouwpercentage wordt eerst doorgevoerd in de administratiesystemen. Daarna wordt het ook ingevoerd in Mijn Pensioencijfers. Zodra dat gebeurd is, informeren we u via een nieuwsbericht.

 • Wanneer zijn de wijzigingen doorgevoerd in www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Het nieuwe opbouwpercentage wordt eerst doorgevoerd in de administratiesystemen. Van daaruit worden nieuwe gegevens een keer in de vier maanden geladen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. We verwachten dat we de nieuwe cijfers aan het einde van april kunnen laden op Mijn Pensioenoverzicht.

 • Wanneer zie ik deze wijzigingen terug op mijn UPO (Uniform Pensioenoverzicht)?

  U ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat terugkijkt naar het voorafgaande jaar. Het verlaagde opbouwpercentage ziet u terug op het UPO over 2021, dat u in 2022 ontvangt.

 • Mijn vraag staat er niet bij

  Neem dan contact met ons op.