Nieuws

Leden VOB, FNV en CNV stemmen in met nieuwe pensioenregeling POB

Na de goedkeuring van de Eerste Kamer is op 1 juli  de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dat betekent dat POB overgaat naar een nieuwe pensioenregeling binnen de nieuwe regels van deze wet. De sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties) werkten de afgelopen maanden aan het vormgeven van de nieuwe regels voor het POB pensioen.

Ledenuitvraag

De sociale partners nemen uiteraard ook de mening van hun leden mee in dit traject. Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) op 1 juni werden de werkgevers gevraagd om een reactie op de nieuwe pensioenregeling op hoofdlijnen. Ook de leden van de FNV en CNV zijn in de afgelopen weken gevraagd om een reactie op de nieuwe pensioenregeling. De uitkomst hiervan is dat de leden van de VOB, FNV en CNV positief staan tegenover de door de sociale partners opgestelde nieuwe pensioenregeling. Deze regeling is nog onder voorbehoud en afhankelijk van het onderzoek naar de evenwichtigheid voor alle deelnemers en de financiële positie van het fonds op het moment van het overzetten van de pensioenen. De nieuwe regeling zal nu verder in detail worden uitgewerkt.

Nieuwe pensioenregeling op hoofdlijnen

Het uitgangspunt van de  sociale partners was dat de nieuwe pensioenregeling zo min mogelijk af mag wijken van de huidige pensioenregeling. De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn:

  • Er is gekozen voor de solidaire premieregeling. Hierbij wordt de premie collectief belegd en de resultaten worden verdeeld op basis van leeftijdsgroepen met bijbehorende risicohoudingen. Het opgebouwde kapitaal wordt bij pensionering gebruikt voor een uitkering die met de economie mee zal gaan bewegen.
  • De bruto premie wordt 32,8% van de pensioengrondslag (dit is het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd: bruto jaarsalaris – franchiseIedere Nederlander heeft recht op een AOW-pensioen van de overheid. Daar wordt nu al rekening mee gehouden. Daarom bouwt u over een deel van uw inkomen bij ons geen pensioen op. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise.). Dit is vergelijkbaar met de premie in de huidige pensioenregeling.
  • Pensioenambitie: een ouderdomspensioen van ca. 90% van de gemiddelde pensioengrondslag, voor een deelnemer die op 25-jarige leeftijd toetreedt en op 67-jarige leeftijd met pensioen gaat.
  • Het partnerpensioen bij overlijden vóór pensionering bedraagt 35% van het laatste pensioengevend salarisHet jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen..
  • Het partnerpensioen bij overlijden na pensionering bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Dit wordt betaald uit het persoonlijk opgebouwde pensioenkapitaal.
  • Het wezenpensioen bedraagt 14% van het laatste pensioengevend salaris, tot een leeftijd van 25 jaar.
  • Wanneer een deelnemer arbeidsongeschikt raakt betaalt het pensioenfonds de premie van de deelnemer door zodat deze pensioen blijft opbouwen. Het huidige arbeidsongeschiktheidspensioen wordt voortgezet (bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt dit 70% van het pensioengevend salaris boven het maximale WIAAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. jaarloon).
  • POB heeft de intentie om de opgebouwde pensioenen mee te verhuizen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen binnen het fonds worden overgezet naar de nieuwe pensioenregeling zodat er één pensioenregeling blijft voor bestaande en nieuwe pensioenen.
  • Een eventuele achteruitgang als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling wordt in beginsel gecompenseerd. Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemer in de nieuwe pensioenregeling net zoveel pensioen zal hebben als dat hij naar verwachting bij voortzetting van de huidige pensioenregeling zou hebben. Voor deze compensatie wordt, indien mogelijk, een buffer gevormd vanuit het fondsvermogen.
  • Er wordt een reserve gevormd waarmee het korten van pensioenen, zoveel als mogelijk, wordt voorkomen. Ook bijna gepensioneerden worden vanuit deze reserve beschermd. Deze reserve wordt, indien mogelijk, vanuit het fondsvermogen gevuld.

Hoe nu verder?

De sociale partners en POB gaan de nieuwe pensioenregeling verder vormgeven. We bereiden ons voor op de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De streefdatum hiervoor is 1 januari 2025. Hiervoor maken we een transitieplan. Dit plan leggen we eind september in de VOB bestuursvergadering en in de algemene ledenvergadering voor ter besluitvorming. Ook het bestuur en de leden van de vakbonden vragen we om hun mening te geven over het plan.

Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel

Wij hebben een aantal veelgestelde algemene vragen over het nieuwe pensioenstelsel op een rij gezet. Die leest u op onze website op de pagina Algemene vragen nieuw pensioenstelsel.

Op de pagina De toekomst van uw AOW en pensioen ziet u ook informatie over de Wet toekomst pensioenen en ons fonds.