Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u de klacht of het geschil bij ons indienen. Neem daarvoor contact met ons op. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging
  • U krijgt een schriftelijke reactie binnen acht weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u bezwaar indienen bij het bestuur. Stuur uw bezwaar binnen 4 weken na ontvangst van de reactie op uw klacht naar:

Het bestuur van het POB
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

U ontvangt dan binnen een week een ontvangstbevestiging.

Binnen vier weken nadat u het bezwaar heeft ingediend, ontvangt u een schriftelijke reactie of het bestuur het bezwaar in behandeling heeft genomen. Binnen zes weken ontvangt u een schriftelijk gemotiveerd besluit. Als u zich niet kunt vinden in de beslissing op het bezwaar door het bestuur kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Dit wordt bij de beslissing op het bezwaar aan u medegedeeld. De procedure bij de Ombudsman is op te vragen bij de Ombudsman Pensioenen.

4. De Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

5. De Autoriteit Persoonsgegevens

Indien de klacht betrekking heeft op persoonsgegevens dan kunt u uw klacht voorleggen aan de autoriteit persoonsgegevens. Dit wordt u bij de beslissing op uw bezwaar medegedeeld.

Het adres van de Autoriteit Persoonsgegevens is

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 088 - 1805 250

Meer informatie

U vindt de klachten- en geschillenregeling op de documentenpagina.