Uw administratie

Uitvoeringsreglement

Wij voeren de pensioenregeling uit voor ondernemingen in de bibliotheeksector. In het uitvoeringsreglement staat hoe wij dat doen. Denk daarbij aan:

  • werkingssfeer
  • financiering pensioenregelingen
  • financiering arbeidsongeschiktheidspensioen
  • informatieverstrekking door de werkgever
  • vrijstelling van de verplichting om deel te nemen aan onze pensioenregeling
  • voorwaarden voor verhoging van de pensioenen

Meer informatie vindt u in het uitvoeringsreglement.

Vrijwillig aansluiten

Bent u niet verplicht om aan te sluiten bij ons? U kunt zich dan vrijwillig aansluiten. Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan één van de volgende eisen voldoen:

  • De loonontwikkeling van uw werknemers is op zijn minst gelijk aan die van de bibliotheeksector. En u neemt deel aan de sociale fondsen van dezelfde sector
  • Uw onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij ons
  • Direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw onderneming een periode verplicht aangesloten bij ons

Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij ons? Schrijf ons dan een brief met uw verzoek. Het is belangrijk dat u in deze brief aangeeft aan welke van de voorgaande eisen u voldoet.

Vrijstelling van deelname

Bent u als instelling verplicht aangesloten bij POB en wilt u in aanmerking komen voor vrijstelling? Dan kunt u een verzoek doen tot vrijstelling van deelname in de pensioenregeling van POB. Dat kan door een e-mail te sturen naar pob-hh@azl.eu. Het verzoek tot vrijstelling is vormvrij. Wel verzoeken we u aan te geven waarom u denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling. We zullen vervolgens contact met u opnemen.

Wanneer alle informatie is aangeleverd zal het bestuur van POB vervolgens een besluit nemen. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u tegen het besluit van het bestuur in bezwaar gaan.