Uw werknemers informeren

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk om wijzigingen direct door te geven. U helpt ons daarmee om goede service te bieden aan uw werknemers. Wat moet u doorgeven en hoe kunt u uw werknemers informeren in de volgende situaties?

U neemt een nieuwe werknemer in dienst

U meldt de nieuwe werknemer binnen vier weken aan bij ons via het werkgeversportaal. Informeer uw nieuwe werknemers op hoofdlijnen over hun pensioen:

  • er is een pensioenregeling voor iedere werknemer
  • het gaat om een middelloonregeling
  • de werkgever en werknemers betalen samen de premie voor dit pensioen
  • het is mogelijk om eerder opgebouwd pensioen mee te nemen
  • de werknemer ontvangt binnen drie maanden een informatiepakket van ons
  • de werknemer ontvangt jaarlijks een overzicht (UPO) van het opgebouwde pensioen

Uw werknemer wil parttime werken

Als uw werknemers meer gaan werken of minder gaan werken, bouwen zij meer of minder pensioen op. Geef het juiste aantal uitbetaalde gewerkte uren aan het eind van het jaar door via het werkgeversportaal.

Uw werknemer neemt (onbetaald) verlof op

Meld het aan ons als uw werknemer langdurig verlof opneemt. Uw werknemer blijft in principe deelnemer aan het fonds.

Uw werknemer kan ervoor kiezen de pensioenopbouw in die periode door te laten lopen. U en uw werknemer bepalen of en hoeveel premie er betaald wordt en door wie. Als er niets wordt betaald, vindt er geen opbouw plaats. Betaalt u en/of uw werknemer de volledige bijdrage, dan vindt er volledige opbouw plaats. Tussenvormen zijn ook mogelijk. Spreek ook af wie er wijzingen doorgeeft aan het fonds.

Mocht de werknemer tijdens de eerste 18 maanden van dit onbetaald verlof komen te overlijden, dan is er een partnerpensioen geregeld voor de partner en een wezenpensioen voor de kinderen van de werknemer. Ook is er dekking voor arbeidsongeschiktheid.

Deze mutatie kan alleen aangeleverd worden via mail pob-werkgevers@azl.eu, niet via het werkgeversportaal.

Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt

Als uw werknemer volledig arbeidsongeschikt raakt en het dienstverband eindigt, dan gaat de opbouw van zijn/haar pensioen gewoon door. POB betaalt dan de totale premie. Deze regeling gaat in vanaf het moment dat uw werknemer een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn dat hij/zij nog wel een deel van de premie voor de pensioenopbouw zelf blijft betalen. De partner en kinderen van uw werknemer blijven recht behouden op een uitkering als uw werknemer overlijdt. Meer hierover leest u bij Ziek en arbeidsongeschikt.

Let op: stopt uw werknemer met werken wegens arbeidsongeschiktheid? Meld hem/haar dan af als zodanig en niet als werknemer die uit dienst treedt. Deze mutatie kan alleen aangeleverd worden via mail info@pob.eu, niet via het werkgeversportaal.

Uw werknemer gaat uit dienst

Meld de werknemer zo snel mogelijk af bij ons via het werkgeversportaal. De pensioenopbouw stopt namelijk vanaf het moment dat een werknemer uit dienst gaat. U betaalt geen premie meer voor deze werknemer. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij/zij met pensioen gaat.
Werknemers kunnen het pensioen ook meenemen als ze een nieuwe baan krijgen (buiten de sector) en pensioen gaan opbouwen bij een ander pensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar. Uw werknemer kan bij werkloosheid nog drie jaar zelf pensioen opbouwen.

Uw werknemer wil met pensioen

Bespreek de wensen en mogelijkheden met de werknemer. Wijs uw werknemer op de informatie achter de link Werknemer op deze website. Daar vindt hij/zij alle informatie over zijn pensioen.

Uw werknemer overlijdt

Meld bij ons dat uw werknemer is overleden. Wij zorgen ervoor dat de nabestaanden van uw werknemer een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.

Deze mutatie kan alleen aangeleverd worden via mail pob-werkgevers@azl.eu, niet via het werkgeversportaal.